Om Företaget

Svenska Miljöhjälpen är ett företag som arbetar med hantering och återvinning av farligt avfall.

Länkar

Svenska Miljöhjälpen

 

 

 

 

 

 

 

 

             OBS ! UN 3291 byter officiell transportbenämning.

        Senast 1 juli 2009 måste du ändra benämning till

 "SMITTFÖRANDE AVFALL OSPECIFICERAT N.O.S."

   eller annan godkänd benämning på transportdokumentet            

   Benämningen " KLINISKAT AVFALL OSPECIFICERAT N.O.S."  får inte användas längre. 

                                                                        

                                                                                                               

Vad är riskavfall

 

Riskavfall har ingen officiell status i lagstiftningen utan är den samlade
benämningen för avfall från sjukvård och laboratorieverksamhet.
Riskavfall kan delas upp i tre olika typer.

Kontaminerat material, lågradioaktivt material samt smittförande avfall.

 

 1. Kontaminerat material kan vara använda handskar, pipettspetsar petriskålar
torkdukar mm som kan ha kemikalierester på sig eller är förorenade på annat sätt.

 

2. Lågradioaktivt material är sådant som ex handskar, pipettspetsar petriskålar
torkdukar mm som är kontaminerat med vissa radioaktiva ämnen i mindre mängder.

Detta material är ofta farligt gods som kan transporteras som undantagen mängd.

 

3. Smittförande avfall är sådant avfall som innehåller eller kan innehålla smittförande ämnen

 och omfattar bla de ämnen som finns upptagna i riskklasserna 2-4.

Skärande/stickande material som ex kanyler, lancetter eller skalpeller som varit i kontakt med kroppsvätskor skall betraktas som smittförande riskavfall enligt Socialstyrelsens föreskrifter.

Sådant smittförande avfall är farligt gods.

 


I transportlagstiftningen finns det flera UN-nummer för smittförande ämnen beroende på om dessa kan påverka människor eller bara djur och som även delas upp i kategorierna A och B beroende på typ eller om det är avfall med låg sannolikhet för smitta.
Den som avsänder farligt gods skall ha en allmän utbildning samt anpassad efter personens arbetsuppgifter och skall vara dokumenterad .

Reglerna för detta finns i transportlagstiftningen för farligt gods (ADR).

Regelverket (MSBFS 2009:2) kan laddas ner från MSB-Myndighetens hemsida.

 

 

Till riskklass 2 hör biologiska agens som kan orsaka infektioner som kan ge upphov till sjukdomar av olika allvarlighetsgrad, som antingen går att bota eller förebygga eller som normalt självläker utan några allvarliga men. Till riskklass 2 räknas virus som isolerats från människor, och som
inte tillhör någon högre riskklass. Till riskklass 2 räknas också biologiska agens som misstänks kunna orsaka cancer hos människa, men där sannolikheten för att exponering leder till cancer är mycket liten t.ex. därför att det krävs många samverkande faktorer.

 


Till riskklass 3 hör smittämnen med risk för allvarliga konsekvenser vid exponering. Det kan t.ex. vara en allvarlig sjukdom där antingen möjligheterna att bota eller förebygga är begränsade eller som är mycket smittsam.
Biologiska agens som kan ge upphov till cancer och där sannolikheten är stor att exponeringen leder till cancer hos människa, hänförs till riskklass 3.

 

Till riskklass 4 hör smittämnen med risk för mycket allvarliga konsekvenser vid exponering. Det kan vara en kombination av allvarlig, eventuellt dödlig, sjukdom som det finns ingen eller liten möjlighet att bota eller förebygga, risk för epidemisk spridning och hög smittsamhet. Skulle ett
biologiskt agens kunna ge upphov till cancer hos människa utan samverkande faktorer, hänförs det till riskklass 4.

 

 

  Informationen är utan ansvar för Svenska Miljöhjälpen AB och avsändaren ansvarar för korrekt hantering och användning.

Den som avsänder farligt gods skall ha dokumenterad utbildning som skall vara baserad på en allmän utbildning samt anpassad efter personens arbetsuppgifter.

Se MSBFS 2009:2 kap 1.3

 

Behöver ni utbildning kontakta Svenska Miljöhjälpen AB