Om Företaget

Svenska Miljöhjälpen är ett företag som arbetar med hantering och återvinning av farligt avfall.

Länkar

Svenska Miljöhjälpen

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Här kommer det att finnas viktig information

                     Som avsändare har du ansvaret att reglerna följs.

                     Vi vill inte att du drabbas av onödiga kostnader pga okunskap.

                     Därför kommer det att finnas information här.

                     Våra kunder kan alltid ringa oss och fråga.

                     Vi kan hjälpa er med skrivna instruktioner anpassade för just er verksamhet. 

 

                     Vi kommer att lägga upp information snart. Nedan kan du tillfälligt läsa i korthet om reglerna.

 

            För att undvika otrevligheter och obehagliga överaskningar behöver du veta vilka regler som gäller samt varför.

           Du behöver veta vad som gäller när det är flera regelverk som måste följas samtidigt.

           Som avsändare har du skyldighet att kontrollera att transportören och mottagaren har tillstånd.

           Smittförande avfall är farligt avfall. Det är farligt gods. Det omfattas oftast av reglerna från Socialstyrelsen

           eller från Jordbruksverket.

           För smittförande riskavfall behöver du riskavfallsemballage som är godkänt för transport av farligt gods.

           Du måste märka emballaget korrekt med UN-nummer och ADR-etikett för smittförande.

          Du måste ha en godsdeklaration för farligt gods som samtidigt fyller kriterierna för en godsdeklaration för farligt 

          avfall.        

          Transportören skall ha Länsstyrelsens tillstånd till transport av farligt avfall eller så skall en anmälan skickas in.

 

         Böter och miljösanktionsavgifter

         Om reglerna inte följs kan det få dyra konsekvenser.

         Skickar du farligt gods kan det bli böter för felaktigheter i transportdokumentet om någon uppgift saknas eller är

         felaktig. Saknas transpordokument för värdeberäknad mängd under 1.000 poäng är bötesbeloppet 3.000 kr.

          Saknas transpordokument för värdeberäknad mängd över 1.000 poäng är bötesbeloppet 4.000 kr.

         1 felaktig uppgift  kan kosta 2.500 kr, 2 fel 3.000 kr osv. UN-nummer som saknas på kolli kan kosta 3.000 kr.

         Saknas ADR-etikett kan det kosta 3.000 kr.

        

        Transport av farligt avfall utan transportdokument kan få miljösanktionsavgift. Se SFS nr: 1998:950.

 

        Utrdrag ur förordningen SFS nr: 1998:950.  Förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter

       Överträdelser av bestämmelser om avfall

         Avfallsförordningen

 

        7.1.2 För en överträdelse av 41 § avfallsförordningen (2001:1063) genom att i egenskap av avsändare inte upprätta 

        ett transportdokument med uppgift om avsändare, mottagare,transportör, avfallsslag och avfallsmängd är
       miljösanktionsavgiften 5 000 kronor.

   ( Reservation för ev felaktigheter eller felskrivningar)

 

  

Informationen är utan ansvar för Miljöhjälpen AB och avsändaren ansvarar för korrekt hantering och användning.
 

 

 OBS UN 3291 byter namn

         1 juli 2009

 Se under fliken Om riskavfall